پژوهه اولویت های پژوهشی 1395 سازمان زندان ها - پژوهه
اولویت های پژوهشی ۱۳۹۵ سازمان زندان ها

بر اساس نیازسنجی پژوهشی شروع سال ۱۳۹۴، برنامه میان مدتی برای اولویت های پژوهشی سازمان طراحی و اعلام گردید. در راستای اجرای سیاست های تبیین شده و بنابر تأکید ریاست محترم سازمان جهت طراحی و اجرای تحقیقات کاربردی این برنامه برای سال ۱۳۹۵ بر اساس پروپوزال های ارسالی در سال ۹۴ بازنگری گردید و پس از تأیید شورای تحقیقات سازمان به شرح زیر اعلام می گردد.
در این خصوص لازم به ذکر است ضمن اینکه از کلیه مراکز علمی و پژوهشی مستقلاً دعوت به همکاری و ارائه پروپوزال در هر موضوع مورد علاقه می گردد ولی ارائه پروپوزال توسط شورای تحقیقات ادارات کل تابع شرایطی به شرح زیر می باشد:
۱ـ اولویت های سازمان در ۶ محور اعلام می گردد که برای اجتناب از موازی کاری استان ها در انتخاب موضوعات هر یک از محورهای اولویت ها به یک یا دو منطقه آموزشی و پژوهشی در کشور اختصاص می یابد.
۲ـ استان های تحت پوشش هر محور با محوریت یک استان مرجع بعد از تشکیل جلسه حضوری در فروردین ماه نسبت به تقسیم موضوعات اقدام نموده و هر استان با قبول مسئولیت یک یا دو موضوع اقدام به سفارش پروپوزال در استان خود می¬نماید.
۳ ـ ادارات کل استانی برای برخی موضوعات و پس از مشورت با این دفتر امکان ارائه پروپوزال مشترک و یا حتی منطقه¬ایی را خواهند داشت.
۴ ـ ادارات کل استانی مختار خواهند بود به عنوان اولویت بعدی از سایر محورهای مربوط به دیگر استانها نیز موضوع انتخاب و اقدام به تهیه پروپوزال نمایند.
۵ ـ ادارات کل پس از تعیین موضوعات پژوهشی، لازم است نسبت به رایزنی با ادارات کل ستادی مرتبط با موضوع در راستای تهیه RFP (نیازهای اساسی مورد خواست سازمان که باید در طراحی پروپوزال توسط مجری در نظر گرفته شود) اقدام نمایند.
۶- با توجه به محدود شدن موضوعات برای هر استان و لزوم مداخله فعال برای سفارش کار به مراکز علمی و پژوهشی ضرورت دارد که تا پایان سه ماهه اول سال ۹۵، پروپوزال ها به دفتر آموزش و پژوهش ارسال گردد.
۷ ـ پروپوزال ها بر اساس قالب اصلاح شده فرم ها که بر روی سایت دفتر آموزش و پژوهش قرار خواهد گرفت تهیه و پس از بررسی دقیق و تأیید در شورای تحقیقات استان به دفتر آموزش و پژوهش ارسال گردد.
۸- تقسیم بندی محورهای اولویت ها به شرح زیر می باشد:
ـ محور اول (حقوقی و قضایی) منطقه ۱ و ۱۰ آموزشی و پژوهشی با مرکزیت تبریز
ـ محور دوم (اصلاحی و تربیتی) منطقه ۴و ۸ آموزشی و پژوهشی با مرکزیت شیراز
ـ محور سوم (سلامت جسم و روان) منطقه ۲ و ۳ آموزشی و پژوهشی با مرکزیت اهواز
ـ محور چهارم (مدیریت زندان) منطقه ۶ و ۹ آموزشی و پژوهشی با مرکزیت مشهد
ـ محور پنجم (خانواده و اجتماع) منطقه ۷ آموزشی و پژوهشی با مرکزیت تهران
ـ محور ششم (هنجارشکنی در زندان) منطقه ۵ آموزشی و پژوهشی با مرکزیت کرمان
۹- در خصوص پروپوزال هایی که در پایان سال ۱۳۹۴ واصل گردیده و فرصت طرح آنها در شورای تحقیقات سازمان میسر نگردید در سه ماهه اول سال ۹۵ اقدام خواهد شد.

فهرست اولویت های پژوهشی سازمان زندان ها از ابتدای سال ۹۵(pdf)