پژوهه اولویت های پژوهشی 1395 بانک کشاورزی - پژوهه
اولویت های پژوهشی ۱۳۹۵ بانک کشاورزی
با توجه به اهميت پژوهش و انجام طرح‌هاي كاربردي مبتني بر دانش روز، بانك كشاورزي اقدام به استخراج عناوين اولويت‌هاي پژوهشي و برون‌سپاري آنها نموده تا علاوه بر كمك به اشاعه فرهنگ پژوهش در جامعه، از ظرفيت‌هاي علمي موجود به منظور ارتقاء سطح عمليات بانك بهره‌مند گردد. محققان و پژوهشگران محترم درصورت تمايل به ارائه پيشنهاد پژوهشي در خصوص هر يك از موارد ذيل، لازم است فرم طرحنامه مربوطه را دانلود کرده و پس از تكميل، از طريق سامانه طرح‌هاي پژوهشي به مركز پژوهش‌ها و برنامه ريزي راهبردي ارسال کنند. شايان ذكر است؛ طرحنامه‌هاي تكميل شده، پس از طرح و بررسي در جلسه شوراي پژوهشي بانك مورد ارزيابي قرار گرفته و سپس پاسخ به اطلاع خواهد رسيد.

حوزه اعتباری و بانکداری شرکتی

رديف عنوان واحد متقاضي نوع طرح
۱ بررسي مشكلات وصول مطالبات در ۲۰۰ شعبه بزرگ اعتباري و پيشنهاد راهكارهاي مناسب جهت كاهش مطالبات غيرجاري شعب موصوف وصول مطالبات و اجراء برون سپاري ملي
۲ اثربخشي پرداخت تسهيلات به صنايع تبديلي و تکميلي وابسته از محل اعتبار صندوق توسعه ملي به منظور توسعه بخش كشاورزي مشتريان اعتباري برون سپاري ملي
۳ مطالعه و بررسي روش‌هاي بهبود تعامل مشترك بانك و مشتري در حوزه نظارت بر طرحها از طريق مقايسه تطبيقي نظارت بر طرحها و عمليات اعتباري برون سپاري ملي
۴ مكان‌يابي احداث پايانه‌هاي صادراتي محصولات كشاورزي اعتبارات و هدايت سرمايه گذاري برون سپاري ملي
۵ مطالعه و تدوين شاخص‌ها و معيارهاي اخلاقي لازم در بانكداري اسلامي كارگروه بانكداري اسلامي برون سپاري ملي
۶ عقود جديد و تأثير آن بر روند تجهيز منابع و وصول مطالبات در بانك كشاورزي كارگروه بانكداري اسلامي برون سپاري ملي
۷ تأثير كاربرد كارتهاي اعتباري مرابحه، در تسهيل روند اعطاي تسهيلات كارگروه بانكداري اسلامي برون سپاري ملي
۸ برآورد بازدهي سرمایه‌گذاری در فعاليت‌هاي بخش كشاورزي و زير بخش هاي آن اعتبارات و هدايت سرمايه گذاري برون سپاري ملي
۹ پتانسيل سرمايه گذاري در زيربخش‌هاي كشاورزي و صنايع وابسته اعتبارات و هدايت سرمايه گذاري برون سپاري ملي
۱۰ تعیین اولویت‌های سرمایه گذاری در زيربخش‌هاي كشاورزي و صنايع وابسته به تفکیک استانها(تعیین معیارها و شاخصها برای اولویت بندی) اعتبارات و هدايت سرمايه گذاري برون سپاري ملي
۱۱ جایگاه و نقش بانک کشاورزی در تامین مالی بخش کشاورزی و بازار مالي روستايي اعتبارات و هدايت سرمايه گذاري برون سپاري ملي
۱۲ شناسايي گلوگاه‌هاي نظام توزيع محصولات كشاورزي و نقش بانك در سازماندهي آن اعتبارات و هدايت سرمايه گذاري برون سپاري ملي
۱۳ نقش بانک کشاورزی در ارتقاء سطح زندگي جامعه روستايي اعتبارات و هدايت سرمايه گذاري برون سپاري ملي
۱۴ مطالعه تطبيقي سياستهاي حمايتي از بخش كشاورزي در ايران و جهان اعتبارات و هدايت سرمايه گذاري برون سپاري ملي
۱۵ چگونگی نقش بانک بر افزایش بهر وری منابع تولیدی بویژه آب در بخش کشاورزی اعتبارات و هدايت سرمايه گذاري برون سپاري ملي
۱۶ بررسي و پيش‌بيني اثرات تغييرات اقليمي بر بخش کشاورزی و ریسک تولید اعتبارات و هدايت سرمايه گذاري برون سپاري ملي
۱۷ تعيين اولويت های توليد و واردات محصولات كشاورزي با توجه به محدوديت جدي منابع آب در کشور (آب مجازي) اعتبارات و هدايت سرمايه گذاري برون سپاري ملي
۱۸ نقش تسهیلات بانکی در افزايش نقش دختران روستايي در اقتصاد خانواده روستايي اعتبارات و هدايت سرمايه گذاري برون سپاري ملي
۱۹ تأثير اعتبارات بانك بر ارزش افزوده بخش كشاورزي اعتبارات و هدايت سرمايه گذاري برون سپاري ملي
۲۰ نقش اعتبارات بانک بر توسعه صادرات محصولات کشاورزی و صنایع وابسته اعتبارات و هدايت سرمايه گذاري برون سپاري ملي
۲۱ محورها و خطوط اصلی برنامه استراتژیک توسعه بخش کشاورزی اعتبارات و هدايت سرمايه گذاري برون سپاري ملي
۲۲ امكان‌سنجي توثيق درآمدهاي آتي و دارايي‌هاي نامشهود شركت براساس منابع فقهي و حقوقي كشور و براساس تجربه ساير كشورها اعتبارات و هدايت سرمايه گذاري برون سپاري ملي
۲۳ تهیه طرح عملیاتی برای تأمین مالی زنجیره‌های تولید بخش کشاورزی با استفاده از روش‌های نوین(مطالعه تطبیقی با بانکهای دنیا) اعتبارات و هدايت سرمايه گذاري برون سپاري ملي
۲۴ بررسي ميزان تطابق قراردادها، دستورالعملها و آيين‌نامه‌هاي مرتبط با اعطاي تسهيلات با قوانين و مقررات عمليات بانكداري بدون ربا در بانك كشاورزي كارگروه بانكداري اسلامي برون سپاري ملي
۲۵ مطالعه و تدوین شاخص‌ها و معیارهای اخلاقی در بانکداری اسلامي و ارزیابی عملکرد شعب با اين شاخصها كارگروه بانكداري اسلامي برون سپاري ملي
۲۶ ارزيابي سطح آگاهي و اطلاعات همكاران از بانكداري اسلامي كارگروه بانكداري اسلامي برون سپاري ملي
۲۷ بررسي رفتار مشتريان بانك در بازپرداخت تسهيلات پراختي و ارائه راهكارهاي مناسب اداره کل وصول مطالبات و اجرا برون سپاري ملي
۲۸ بررسي روشهاي بهبود تعامل بانك و مشتري پس از اتمام دوره مشاركت در حوزه نظارت بر طرحها (تهران و البرز) اداره کل نظارت بر طرح‌ها و عملیات اعتباری برون سپاري ملي

حوزه مالي و پشتيباني

رديف عنوان واحد متقاضي نوع طرح
۱ ارزيابي و محاسبه بهاي تمام شده خدمات بانك به تفكيك نوع خدمات (ادامه تحقيق قبلي ABC) اداره كل امور مالي برون سپاري ملي
۲ امكان‌سنجي و استقرار سيستم حسابداري مديريت در بانك كشاورزي اداره كل امور مالي برون سپاري ملي
۳ شناسايي و طراحي شاخصهاي جامع مالي و غيرمالي جهت ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني بانك كشاورزي اداره كل امور مالي برون سپاري ملي
۴ راهكارهاي شناسايي و افزايش درآمدهاي غيرمشاع بانك كشاورزي اداره كل امور مالي برون سپاري ملي
۵ طراحي الگوي مديريت دارايي و بدهي (ALM) در بانك كشاورزي اداره كل امور مالي برون سپاري ملي
۶ بررسي و تعيين قيمت تمام شده محصولات و خدمات بانكي به تفكيك نوع خدمت در بانك كشاورزي (مطالعه موردي بر حسب خدمات گوناگون) اداره كل امور مالي برون سپاري ملي
۷ بررسي تطبيقي تامين منابع مالي از محل اوراق بهادار اسلامي(صكوك) نسبت به استقراض از سيستم بانكي و طراحي مكانيزم‌هاي اجرايي اداره كل امور مالي برون سپاري ملي
۸ مطالعه تطبيقي مدلهاي مناسب كنترل و مديريت نقدينگي بر پايه مبادلات الكترونيكي در بانكداري نوين اداره كل امور مالي برون سپاري ملي
۹ بررسي ميزان تاثير خدمات بانكداري الكترونيكي در افزايش منابع و درآمدهاي كارمزدي بانك (مطالعه موردي پايانه هاي فروش) اداره كل امور مالي برون سپاري ملي

حوزه امور مشتریان و بانکداری عمومی

رديف عنوان واحد متقاضي نوع طرح
۱ بررسي راهكارهاي حضور موثر بانك در زنجيره‌هاي ارزش فعاليت‌هاي بخش كشاورزي اداره کل بازاریابی و فروش خدمات برون سپاري ملي
۲ بررسي و شناسايي موانع و مشكلات شعب شهري در ارائه خدمات مطلوب و پيشنهاد راهكار براي رفع آنها- مطالعه موردي ۲۰ شعبه تهران بزرگ اداره کل بازاریابی و فروش خدمات برون سپاري ملي
۳ طراحي برنامه توانمندسازي و بازآموزي كاركنان شعب در ارايه خدمات اداره کل بازاریابی و فروش خدمات برون سپاري ملي
۴ مطالعه چارچوب اجرايي براي راه‌اندازي باشگاه مشتريان اداره کل بازاریابی و فروش خدمات برون سپاري ملي

حوزه نظارت، بازرسی و حقوقی

رديف عنوان واحد متقاضي نوع طرح
۱ تحليل حقوقي رويه بانكي جهت اخذ وجه چك هاي مفقودي حقوقي و قراردادها برون سپاري ملي
۲ تحليل حقوقي عقد مرابحه و بررسي آن در سيستم بانكي حقوقي و قراردادها برون سپاري ملي
۳ تحليل حقوقي، فقهي و بانكي عقد خريد دين حقوقي و قراردادها برون سپاري ملي
۴ تحليل حقوقي و بانكي عقد استصناع حقوقي و قراردادها برون سپاري ملي
۵ چالش هاي موجود دردعاوي ورشكستگي و راهبرد حقوقي مقابله با آن حقوقي و قراردادها برون سپاري ملي
۶ ظرفيت سنجي حقوقي وعملياتي ارجاع دعاوي به داوري درخصوص اختلافات بانك و مشتريان حقوقي و قراردادها برون سپاري ملي
۷ تحليل روشهاي جلوگيري از تملك مشاعي املاك حقوقي و قراردادها برون سپاري ملي
۸ تحليل اثرات قانون اصلاحي ماده ۳۴ قانون ثبت بر سيستم بانكي حقوقي و قراردادها برون سپاري ملي
۹ نقش مشاركت حقوقي بانك ها در پويايي سيستم بانكي حقوقي و قراردادها برون سپاري ملي
۱۰ تأثير اجراي امضاء الكترونيك درجلوگيري از سوء استفاده هاي بانكي حقوقي و قراردادها برون سپاري ملي
۱۱ بررسي و تحليل دلايل طولاني بودن فرايند رسيدگي قضايي پرونده هاي بانكي حقوقي و قراردادها برون سپاري ملي
۱۲ بررسي آثار و پيامدهاي تملك وثايق مشتريان اموال و املاك برون سپاري ملي
۱۳ شناسايي ريسك‌هاي حسابرسي در بانك كشاورزي (ذاتي، كنترلي و عدم كشف) و ارائه راهكارهاي عملي براي مقابله و كاهش آنها اداره كل بازرسي و حسابرسي برون سپاري ملي

حوزه بانكداري الكترونيك

رديف عنوان واحد متقاضي نوع طرح
۱ بررسي الزامات و ابعاد پياده‌سازي IT Auditing اداره کل مدیریت و نظارت IT برون سپاري ملي
۲ بررسي نحوه پياده‌سازي سيستم كشف تقلب (Fraud Detection) در بانكداري اداره کل امنیت IT برون سپاري ملي
۳ شناسايي چالشهاي برقراري ارتباط سوئيچ كارت بانك با سيستم‌هاي پرداخت بين‌المللي و ارائه راهكارهاي اجرايي اداره کل مدیریت و نظارت IT برون سپاري ملي

حوزه حراست

رديف عنوان واحد متقاضي نوع طرح
۱ بررسي روش‌هاي ارتقاء نقش حراست در ايجاد انگيزه و پويايي كاركنان به منظور جلب همراهي ايشان با سياست‌هاي بانك اداره کل حراست برون سپاري ملي
۲ بررسي روش‌هاي ارتقاء نقش حراست‌ها در ايجاد اتحاد استراتژيك با برخي بانك‌ها اداره کل حراست برون سپاري ملي

حوزه مدیریت

رديف عنوان واحد متقاضي نوع طرح
۱ ارزيابي اثربخشي فعاليت‌هاي حوزه روابط عمومي و ارتقاء نقش آن در ايجاد ارتباطات و ايجاد همدلي سازماني اداره کل روابط عمومی و همکاری‌های بین الملل برون سپاري ملي
۲ شناسايي ظرفيت‌هاي موجود در جامعه براي ايفاي نقش و مسئوليت اجتماعي بانك اداره کل روابط عمومی و همکاری‌های بین الملل برون سپاري ملي

 

 

سایت بانک کشاورزی: ورود