پژوهه اولویت های پژوهشی کارگروه مطالعات علم و فناوری صندوق حمایت از پژوهشگران - پژوهه
اولویت های پژوهشی کارگروه مطالعات علم و فناوری صندوق حمایت از پژوهشگران

۱-مطالعات بنیادین و مبانی فلسفی علم

۱-۱-        مبانی فلسفی علم با تاکید بر نگرش مبتنی بر علم دینی

۱-۲-        نقد علم مدرن و جایگاه نظام علمی ایران در چرخش علم در جهان

۱-۳-        بررسی نسبت فرهنگ، علم و اخلاق، منظومه منسجم و یا رشد اندامی

۱-۴-        ترابط علوم و حوزه های میان رشته ای جدید

۱-۵-        جامعه علمی و عمومی کردن علم

 

 

۲- سیاست گذاری، مدیریت و برنامه ریزی علم و تکنولوژی

۲-۱- نقد نظام کمیت گرایی علمی و تدوین نظامهای جایگزین ارزشیابی علم و فناوری در کشور

۲-۲- نظام برنامه ریزی بودجه ای در حوزه های علم و فناوری و نحوه اولویت گذاری

۲-۳- اسناد بالادستی نظام علمی و کیفیت اجرایی سازی، چالشها و فرصت ها

۲-۴- ممیزی و اندازه گیری علم/مبانی، اهداف و روشها، روش شناسی ممیزی علم

۲-۵-نظام های منطقه ای، نظام ملی نوآوری و نظام های تکنولوژی

۲-۶- بررسی نظام توسعه علم و فناوری و بررسی عوامل و منابع/ نتایج و دیگر مولفه های آن

۲-۷- طراحی مدل تقسیم کار و هماهنگی نهادهای سیاست گذار و موثر برعلم و فناوری

۲-۸- بررسی الگوهای مختلف توسعه علمی و انتقال تکنولوژی در کشور و جهان

۲-۹- مدیریت نخبگان و سرآمدان بر چرخه توسعه علمی و فناوری کشور

۳- تجاری سازی، بازار و علم

۳-۱- مطالعه تطبیقی ثبت پتنت در دنیا

۳-۲- نظام ملی تجاری سازی علم و فناوری، دولت، نهادهای واسط و فن آوران

۳-۳- بازار، برند و تجاری سازی علم

۳-۴- مالکیت ایده و دارایی ها و سرمایه های فکری، چالشها و فرصت ها

۳-۵- نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مولفه های موثر بر تجاری سازی علم و فناوری

۳-۶- مدیریت ریسک در نظام تجاری سازی علم و فناوری

 

۴- فرهنگ، علم و مطالعات اجتماعی علم

۴-۱- تمدن علمی پیشینیان، علم امروزی، آرمانهای علمی فردا، بررسی سیستمی و موقعیت سنجی

۴-۲- بررسی نسبت میان علم و تکنولوژی و مولفه های موثر بر هر کدام در منظومه پیشرفت علمی

۴-۳- بررسی تاثیر فناوریهای جدید ملی بر رفتار، فرهنگ و آداب ملی

۴-۴- اخلاق و نظام ارزش گذاری اخلاقی علم

 

۵- ابعاد حقوقی، سیاسی و بین المللی علم

۵-۱- دیپلماسی علم و فناوری و تعاملات بین الملل

۵-۲- بررسی نقش علوم بومی در چرخه جهانی، گردش علم

۵-۳- بررسی تطبیقی اسناد علمی کشورهای پیشرفته

۵-۴- مدیریت نخبگان در کشور، مراکز و دانشگاه های توسعه یافته