پژوهه اولویت های پژوهشی "مدیریت و اقتصاد" صندوق حمایت از پژوهشگران - پژوهه
اولویت های پژوهشی “مدیریت و اقتصاد” صندوق حمایت از پژوهشگران

قابل توجه محققان محترم که می خواهند در زمینه اقتصاد ومدیریت طرح تحقیقاتی ارایه کنند

موضوعات زیر زمینه هایی است که مورد تایید کارگروه اقتصاد و مدیریت است و اولویت بیشتری نسبت به موضوعات دیگر دارد. هدف، حمایت از موضوعاتی است که در توسعه و پیشرفت کشور موثر تر بوده و یا در مرزهای دانش جایگاه علمی خاص داشته باشند.

چگونگی اصلاح کارکردی نهادهای مالی
راهکارهای گسترش تامین مالی فراسرزمینی (سرمایه گذاری خارجی و فاینانس)
راهکارهای ارتقاء بازار پول و بهبود کارایی سیاست پولی
آسیب شناسی نظام بانکی کشور و برنامه تحول و اصلاح نظام بانکی
راهکارهای تامین مالی پایدار دولت و تخصیص بهینه منابع ناشی از نفت و گاز
ارزیابی نظام مالیاتی کشور و آسیب شناسی و اصلاح آن
راهکارهای اصلاح کارکردهای صندوق توسعه ملی
راهکارهای تبدیل ایران به هاب تجاری و ترانزیتی
چگونگی اصلاح قوانین و فرایندهای تجارت فرامرزی
چگونگی تغییر رویکرد مناطق آزاد و ویژه به سمت صادرات گرایی
چگونگی تقویت و بکارگیری ظرفیت دیپلماسی کشور برای وضعیت اقتصادی بهتر
چگونگی اصلاح نظام آموزشی در جهت خلق ثروت از علم و دانش
چگونگی افزایش سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از اقتصاد ملی
چگونگی ارتقاء بهره وری دانش بنیان درجهت آینده بهتر واحدهای تولیدی
چگونگی ارتقاء بهره وری در بخش عمومی
چگونگی ساماندهی مجدد نظام تدبیر کشور و افزایش کارایی نظام اقتصادی

عوامل موثر بر فساد اقتصادی و راهکارهای مقابله با آن

چگونگی ارتقاء بهره وری بخش های غیر دولتی (خصوصی و تعاونی)
راهکارهای گسترش بهره وری متکی بر توسعه پایدار و بهره وری سبز
راهکارهای پایدار سازی بنگاه های موجود به ویژه خرد و کوچک
راهکارهای انبساط در تقاضای نیروی کار
نقش سرمایه گذاری های خارجی در افزایش اشتغال
چگونگی ساماندهی عرضه نیروی کار
چگو نگی ساماندهی بازار فرصت های شغلی
چگونگی ایجاد انعطاف در بازار کار
فرصت های جذاب و نظام انگیزشی مشوق برای فعالیت بخش مردمی اقتصاد
چگونگی بازمهندسی نظام تدبیر و متناسب سازی و چابک سازی دولت
آسیب شناسی نظام برنامه ریزی و بودجه بندی و اصلاح آن
چگونگی سامان دهی طرح سهام عدالت با هدف گسترش نقش مردم در اقتصاد ملی
چگونگی افزایش قدرت نهادهای مردمی برای کسب سهم گسترده تر از اقتصاد ملی
چگونگی بهبود کیفیت قوانین و مقررات
چگونگی بهبود فرایندهای ارائه خدمات در بخش عمومی (مجوز و خدمت)
چگونگی بهبود جایگاه بین المللی کشور در شاخص های جهانی کسب و کار

تبدیل راهکارهای بهبود محیط کسب و کار و گسترش نقش و مشارکت قابلیت های مردم در فعالیت های اقتصادی

مديريت

الف ) مديريت استراتژيک و سیاست گذاری

راهکارهاي ارتقاء توان رقابتي و رقابت پذيري در سطوح بنگاه و صنعت
بررسي الگوهاي تصميم گيري و تفکر استراتژيک ، برنامه ريزي سناريو و آينده نگاري
توسعه الگوهاي سياست گذاري و خط مشي گذاري در سازمان هاي بخش عمومي
بررسي الگوهاي حاکميت شرکتي ، مسئوليت اجتماعي شرکت ها و اخلاق کسب و کار
سياست هاي مديريت فناوري و نوآوري و توسعه کارآفريني در سطوح بنگاه و صنعت
راهکارهاي بهبود فضاي کسب و کار و توسعه کارآفريني با تاکيد بر کسب و کارهاي کوچک و متوسط دانش بنيان و خدمات نوين
ب ) مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی

نهادينه سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش هاي ايراني- اسلامي و كرامت انساني
آسیب شناسی نظام هاي جبران خدمات مبتني بر عملكرد ، توانمندي ، و عدالت محوري
راهکارهاي بهبود کيفيت زندگي کاري و تعادل بين كار و زندگي در نظام هاي اداري و سازماني
ارتقاء سلامت نظام هاي اداري و سازماني با تمرکز بر ارزش هاي اخلاقي ، مسئوليت پذيري و پاسخگوئي
اصلاح ساختارها و بازمهندسي و بهبود نظام هاي اداري با تاکيد بر منطقي سازي ، انعطاف پذيري و ارتقاء اثربخشي و کارايي
كارآمد سازي و هماهنگيساختارها و شيوه هاي نظارت و كنترل در نظام هاي اداري و سازماني و يكپارچه سازي اطلاعات
آسیب شناسی و ارائه راهکارهاي ارتقاء اثربخشي و کارايي حاکميت اسلامي در مواجهه با شرايط ويژه مديريتي همچون بحران ها ، عوارض محيط طبيعي و . . .
ج ) مديريت دانش و فناوری اطلاعات

راهکارهاي توسعه دولت الکترونيک و نظام هاي اداري پيشرفته و الزامات آن
توسعه سيستم هاي مديريت داده و اطلاعات در نظام هاي اداري و سازماني
توسعه استانداردهاي فناوري اطلاعات در نظام اداري
توسعه نظام هاي مديريت دانش و بکارگيري سيستم هاي خبره و سيستم هاي پشتيبان تصميم
راهکارهاي توسعه کسب و کارهاي الکترونيک و مدل هاي نوين کسب و کار
راهکارهاي مديريت امنيت شبکه و نگهداري و حفاظت از اطلاعات اداري و سازماني
رایانش ابری (Cloud Computing) و ابر داده ها )Big Data )
د ) مديريت بازاريابی

توسعه طرح بازاريابي و استراتژيهاي بازاريابي با تاکيد بر مشتري مداري
توسعه بازاريابي اجتماعي
الگوهاي توسعه برند و ارتقاء جايگاه محصول / خدمت در بازار
توسعه راهکارهاي تبليغات بازاريابي و ارتقاء مهارت هاي پيشبرد فروش
توسعه نظام هاي توزيع و خدمات پس از فروش با تاکيد بر ارتقاء ارزش مشتري
توسعه نظام هاي ارتباط با مشتري
توسعه نظام ها و راهکارهاي حمايت از حقوق مصرف کنندگان
توسعه نظام هاي بازاريابي و بازرگاني بين الملل با تاکيد بر پشتيباني از توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش بنيان
توسعه مدل های بازار یابی مستقیم

ه ) مديريت عمليات و علوم تصميم مدیریت

توسعه نظام هاي برنامه ريزي و کنترل عمليات و ظرفيت در سيستم هاي صنعتي و خدماتي
توسعه الگوهاي طراحي و توسعه محصول / خدمت جديد در سيستم هاي صنعتي و خدماتي
راهکارهاي مديريت فرايند و بازمهندسي فرايندهاي کسب و کار و بهبود سيستم هاي کار و زمان
توسعه نظام هاي مديريت بهره وري و عملکرد با تاکيد بر کيفيت ، نوآوري و تعالي سازماني
توسعه الگوهاي نوين مديريت پروژه
توسعه فناوريهاي توليد و عمليات با تاکيد بر بکارگيري سيستم هاي پيشرفته و اتوماسيون در سيستم هاي صنعتي و خدماتي
مدیریت زنجیره های تامین تاب آور
طراحی مدل مدیریت زنجیره تامین خدمات
مدیریت زنجیره تامین پایدار
مدیریت زنجیره تامین امدادی و بشر دوستانه
و ) مديريت مالی و حسابداری

توسعه نظام هاي هزينه يابي فعاليت براي سيستم هاي صنعتي و خدماتي
توسعه الگوهاي بودجه بندي و کنترل عملکرد براي سيستم هاي اداري و کسب و کار
توسعه نظام هاي حسابرسي و سنجش مسئوليت
توسعه روش هاي تحليل و ارزيابي عملکرد مالي در سازمان هاي دولتي و شرکت هاي تجاري
روش هاي مديريت سرمايه گذاري و مديريت ريسک کسب و کار
راهکارهاي تحول و توسعه نهادها و موسسات مالي با تاکيد بر ارتقاء کارايي و اثربخشي بازار سرمايه
توسعه روش هاي ارزش گذاري کسب و کار با تاکيد بر کسب و کارهاي دانش بنيان و دارائي هاي نامشهود

ز) مدیریت تکنولوژی

طراحی الگوی توسعه ی R&D مناسب با شرایط بومی ایران
ارائه مدلی برای توسعه نوآوری فناورانه در سطح کشور (NIS )
ارائه مدل بومی برای توسعه نوآوری منطقه ای (RIS )
ارائه مدل برای توسعه نوآوری در سطح بخشی( SIS )
ارائه مدل نوآوری فناورانه در سطح صنعت و بنگاه
اکوسیستم نوآوری در سطح ملی ،دانشگاه و کسب وکار