پژوهه اصول تنظیم جداول و شکل ها در مقاله و پایان نامه - پژوهه
اصول تنظیم جداول و شکل ها در مقاله و پایان نامه

چه زمانی لازم است در مقاله و پایان نامه، از جدول یا شکل استفاده کنیم؟

در مقاله نویسی و پایان نامه از جداول برای نشان دادن ارقام صحیح و از شکل ها برای نشان دادن روندها و ویژگی ها دقیق استفاده می شود. از جداول برای خلاصه کردن ارزش های (مقادیر) عددی در جهت ساده کردن تفسیرشان در متن مقاله استفاده می شود. شکل ها بر رابطه ی میان اعداد تاکید دارند، و در بر گیرنده ی نقشه ها، نمودارها، گراف ها، تصاویر و دیگر عکس ها هستند. از جداول باید برای نشان دادن ارقام ویژه ی داده های واقعی یا برآوردها و از شکل ها باید بر تمرکز بر روابط میان آن ارقام استفاده کرد.

در زیر چند رهنمود مشترک در مورد استفاده از جداول و اشکال در مقاله و پایان نامه آورده می شود:

۱٫کل جدول ها و شکل ها به ترتیب با اعداد عربی شماره گذاری می شوند (جدول۱، جدول ۲، ….، شکل ۱، شکل ۲، ….) و با آن اعداد در متن ارجاع داده می شوند.

 

۲٫هر شکل یا جدول، نیازمند داشتن یک نام یا عنوان است که بطور مختصر نشان دهنده موضوع و محتوای آن است.

مثال: جدول ۲: محتوای مواد آلی خاک در عمق های مختلف.

 

۳٫درج عنوان هر شکل یا جدول در مقاله یا پایان نامه، ممکن است بالای آن درج شود و یا زیر آن. این امر بستگی به آیین نامه دانشگاه شما در خصوص تدوین پایان نامه و یا فرمت و قالب تعیین شده ژورنال و مجله مورد نظر دارد.
۴٫در متن مقاله یا پایان نامه، ارجاع به یک جدول یا شکل نباید تنها ذکر موضوع آنها باشد بلکه باید بر نتایجی که ارائه می دهند تاکید کند.

 

به عنوان مثال، از بیان این جمله پرهیز کنید ” جدول ۲ محتوای مواد آلی خاک در عمق های مختلف را نشان می دهد” بلکه بگوئید ” محتوای مواد آلی خاک با بیشتر شدن عمق خاک کاهش می یابد (جدول ۲)” .
۵٫در مقالات ارسالی به مجلات که حروف چین هستند، جدول ها و شکل ها هر یک باید در یک صفحه در آخر متن آورده شوند ( بعد از قسمت منابع).
۶٫در پایان نامه، پس از فهرست اصلی مطالب، لازم است فهرستی از اشکال و جداول نیز مانند نمونه زیر تهیه نمایید:

جدول ۲: محتوای مواد آلی خاک در عمق های مختلف…………….صفحه ۶۴

شکل ۱: XXXXXXXXXX…………………………………………….صفحه ۶۵