پژوهه ارزیابی و رتبه بندی مجلات علمی داخلی - پژوهه
ارزیابی و رتبه بندی مجلات علمی داخلی

دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی کمیسیون نشریات علمی کشور در وزارت علوم در اقدامی بسیار ضروری و قابل تقدیر سامانه ارزیابی نشریات را  راه اندازی کرده اند. مجلات علمی یک کشور یا یک رشته خاص آینه تمام نمای تولیدات علمی و رشد و پیشرفت دانش و فناوری آن کشور یا رشته است. بها دادن به نشریات علمی، ارزیابی مستمر و برخط آن ها بها دادن به تولید علم و دانش و اشاعه و اشتراک آن است. اطلاعات بسیار خوبی در این سامانه در خصوص نحوه ارزیابی نشریات، معیار ارزیابی نشریات، فهرست نشریات علمی وزارت علوم، پایگاه های نمایه کننده و اطلاعات مشابه ارائه شده است که می تواند قابل توجه و مفید باشد. برای بررسی رتبه بندی و ارزیابی مجلات، رشته خود را از میان دسته بندی ذیل انتخاب نمایید:

 


img1417518439

نشریات علوم انسانی

 

نشریات علوم پایه

نشریات فنی مهندسی

نشریات هنر و معماری

کشاورزی، منابع طبیعی، صنایع غذایی و…