پژوهه ارزیابی نشریات علوم پایه - پژوهه
ارزیابی نشریات علوم پایه

دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی کمیسیون نشریات علمی کشور در وزارت علوم در اقدامی بسیار ضروری و قابل تقدیر سامانه ارزیابی نشریات را  راه اندازی کرده اند. مجلات علمی یک کشور یا یک رشته خاص آینه تمام نمای تولیدات علمی و رشد و پیشرفت دانش و فناوری آن کشور یا رشته است. بها دادن به نشریات علمی، ارزیابی مستمر و برخط آن ها بها دادن به تولید علم و دانش و اشاعه و اشتراک آن است. اطلاعات بسیار خوبی در این سامانه در خصصوص نحوه ارزیابی نشریات، معیار ارزیابی نشریات، فهرست نشریات علمی وزارت علوم، پایگاه های نمایه کننده و اطلاعات مشابه ارائه شده است که می تواند قابل توجه و مفید باشد. برای بررسی رتبه بندی و ارزیابی مجلات، رشته خود را از میان دسته بندی ذیل انتخاب نمایید تا لیستی از نشریات معتبر در رشته خود را به همراه مشخصات کامل و ارزیابی آن ملاحظه فرمایید:

img1417503565

 

 

 

?آمار (۵)

 

 ?ریاضی (۱۷)

 

 ?زیست شناسی (۳۲)

 

 ?زمین شناسی (۱۹)

 

 ?شیمی (۱۶)

 

 ?علوم (۳)

 

 ?فیزیک (۱۳)

 

 ?محیط زیست (۱۰)

 

هوا شناسی (۱)