پژوهه ارزیابی مجلات معماری، هنر، کشاورزی و منابع طبیعی - پژوهه
ارزیابی مجلات معماری، هنر، کشاورزی و منابع طبیعی

دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی کمیسیون نشریات علمی کشور در وزارت علوم در اقدامی بسیار ضروری و قابل تقدیر سامانه ارزیابی نشریات را  راه اندازی کرده اند. مجلات علمی یک کشور یا یک رشته خاص آینه تمام نمای تولیدات علمی و رشد و پیشرفت دانش و فناوری آن کشور یا رشته است. بها دادن به نشریات علمی، ارزیابی مستمر و برخط آن ها بها دادن به تولید علم و دانش و اشاعه و اشتراک آن است. اطلاعات بسیار خوبی در این سامانه در خصصوص نحوه ارزیابی نشریات، معیار ارزیابی نشریات، فهرست نشریات علمی وزارت علوم، پایگاه های نمایه کننده و اطلاعات مشابه ارائه شده است که می تواند قابل توجه و مفید باشد. برای بررسی رتبه بندی و ارزیابی مجلات، رشته خود را از میان دسته بندی ذیل انتخاب نمایید تا لیستی از نشریات معتبر در رشته خود را به همراه مشخصات کامل و ارزیابی آن ملاحظه فرمایید:

 

 هنر و معماری??

 

معماری (۱۷)

هنر (۱۳)

 

کشاورزی و منابع طبیعی??

 

?آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع (۱۵)

?آب و خاک (۲۱)

?اقتصاد کشاورزی (۶)

اکولوژی (۱۰)

باغبانی (۹)

بیوتکنولو‍ژی و ژنتیک گیاهی (۸)

?جنگلداری (۵)

?زراعت (۳۳)

?شیلات (۱۰)

?صنایع چوب و کاغذ (۲)

?صنایع غذایی (۸)

?علوم ترویج (۶)

?علوم دامی (۱۳)

?گیاهپزشکی (۱۶)

مکانیزاسیون کشاورزی (۵)

منابع طبیعی (۱)

 

img1417503721