پژوهه ارجاع دهی منابع لاتین به روش شیکاگو - پژوهه
ارجاع دهی منابع لاتین به روش شیکاگو

این روش قدمتی یک صد ساله دارد و پانزدهمین ویرایش آن در سال ۲۰۰۳ مورد بازبینی قرار گرفت این روش به تفصیل به معرفی نظامهای استناد پرداخته و علاوه بر قواعد کلی شیوه استناد به انواع منابع را ارایه کرده است که درذیل برای منابع فارسی و انگلیسی مشخص شده است. در این روش کتابها، مقالهها و دیگر منابع اطلاعاتی در پایان پژوهش به صورت زیر معرفی میشوند:

نویسنده(یا ویراستار، گردآورنده، یا مترجمی که به جای نویسنده قرار میگیرد)، تاریخ انتشار اثر، عنوان(و معمولاً عنوان فرعی که گاهی نیز حذف میشود). برای کتابها، محل نشر و ناشر؛ و برای مقالهها نام نشریه علمی، شماره جلد یا دوره، شماره(های) صفحه، و اغلب شماره نسخه نیز اضافه میشود. برای مواد اطلاعاتیای به جز منابع چاپی مانند آثار الکترونیکی یا مواد دیداری- شنیداری، رسانهای که اثر با آن ارائه شده است نیز ذکر میشود. برای آثار پیوسته، اطلاعات بازیابی شامل «یو. آر. ال» وگاهی که لازم باشد، تاریخ دسترسی هم ارائه میشوند.

 

 

 

 استناد به برخی مدارک انگلیسی در نظام نویسنده- تاریخ(روش شيكاگو)
(مواردی که ابتدا ذکر شده ارجاع دهی در پایان اثر و مواردی که در پرانتز آمده ارجاع دهی در متن را مشخص کرده است)

 

 

کتاب با یک نویسنده
Gasper, Frank X. 1999. Leaving Tico. Hanover, NH: Univ.

press of England.

(Gasper 1999)

 

 

کتاب با دو نویسنده
Unwin, Liam p., and Joseph Galway. 1984. Calm in Ireland.

Boston: Strong Hope Press.

(Unwin and Galway 1984)

 

 

کتاب با سه نویسنده
Merk, Jane S., Ida J. Fogg, and Charies A. Snowe 1987.

Astrology for the beginning meteorohogist. Chicago: Dark Weather and Clere.

(Merk, Fogg and Snowe 1987)

 

 

کتاب با بیش از سه نویسنده

Sechzer, J. A., S. M. Pfaffilin, F. L. Denmark, A. Griffin, and S. J. Blumenthal, eds. 1996. Women and mental health Baltimore: Johns Hopkins. Press.

(Sechzer et al. 1996)

 

 

کتاب با مترجم، ویراستار، یا گردآورنده
Tzu, Sun. 6th century BC. The art of war. Translated by Samuel B. Grifith. 1963. London: Oxford Univ. Press.(Tzu 6th century BC)

یا

Grifith, Samuel B, trans. 1963. The art of war. By Sun Tzu. 6th century BC. London: Oxford Univ. Press.(Grifith 1963)

 

 

کتابی با نویسنده سازمانی
British Standards Institute. 1985. Specification for abbreviation of title words and title of publication. Linford woods, Militon Keynes, UK.: British Standards Institute.

(British Standards Institute 1985)

 

 

فصلی از یک کتاب
Phibbs, Brendan. 1987. Herrlisheim: Diary of a battle. In the other side of time: A combat surgeon in world war II, 117-63. Boston: Little, Brown.

(Phibbs 1987)

 

 

کتاب الکترونیک
Sirosh, J,. Miikkulainen, and J. A. Bednar. 1996. Self organization of orientation maps, lateral connections, and dynamic receptive fields in the primary visual cortex. In Lateral interactions in the cortex: Structure and function, ed. J. Sirosh, R. Miillulainen, and Y. Choe. Austin, TX:UTCS Neural Networks Research Group.

http://www.cs.utexas.edu/users/nn/web-pubs/htmbook96/

(accessed August 27,2001)

(Sirosh and Bednar 1996)

یا

Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. 1987. The founders constitution. Chicago: Univ of Chicago Press. Also available online at http://press-pubs.uchicago.edu/ founders as a CD-ROM(accessed August 27,2001).(Kurland and Lerner 1987)

 

 

مقاله با یک نویسنده
Tweddle, Sally. 1998. Towards criteria for evaluating website.

British Journal of Educational Technology 29(3):267-270

(Tweddle 1998)

 

 

مقاله با دو نویسنده
Calabrese, E. J., and L. A. Baldwin. 1999. Reevaluation of the fundamental dose-respones relationship. BioScience 49:752-32.

(Calabrese and Baldwin 1999)

 

 

مقاله با سه نویسنده
نام نویسندگان مانند کتاب با سه نویسنده

مقاله با بیش از سه نویسنده
نام نویسندگان مانند کتاب با بیش از سه نویسنده

مقاله ترجمه شده
Author. Date. Article title. Translated by So-and-So. Journal title….

(Author Date)

 

 

مقاله کنفرانسها
Ferguson, Carolyn J., and Barbara A. Schaal. 1999. Phylogeography of Philox pilosa subsp. Ozarkana. Posrer presented at the 16th International Botanical Congress, St. Louis.

(Ferguson and Schaal 1999)

 

مقاله نشریات الکترونیک
Hlatky, M. A., D. Boothroyd, E. Vittinghoff, P. Sharp, and M. A. Whooley. 2002 Quality-of-life and depressive symptoms in postmenopausal women after receiving hormone therapy: Results from the heart and Estrongen/ progestin Replacement Study(HETS) trial. Journal of the American Medical Association 287, no. 5(February 6).

http://jama.ama.assn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.htm#aainfo(accessed January 7,2002).(Hlatky et al. 2002)

 

 

مجله های چاپی
Lacey, Stephen. 2000. The new German style. Horticulture(March):44.

(Lacey 2000)

 

 

مجله های الکترونیک
Reaves, Jessica. 2001. A weighty issue: Ever-fatter kids. Interview with James Rosen. Time.

http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,102443,00.html

(accessed January 7,2002).

(Royko 1992)

 

 

روزنامه های چاپی
Royko, Mike. 1992. Next time, Dan, take aim at Arnold. Chicago Tribune, September 23.

(Royko 1992)

 

 

روزنامه های الکترونیک
Mitchell, Alison, and Frank Bruni. 2001. Scars still raw, Bush clashes with McCain. New York Times, March 25,2001.

http://www.nytimes.com/2001/03/25/politics/25MCCA.html

(accessed January 2,2002).

(Mitchell and Bruni 2001)

 

 

نامه شخصی
Adams, Henry. 1930. Letters of Henry Adams, 1858-1891.

Ed. Worthington Chauncey Ford. Boston: Houghton Mifflin.

(Adams 1930)

 

 

مجموعه ای از نامه ها
Chill, Winston, and Dwight D. Eisenhower. 1990. The Churchill-Eisenhower correspondence, 1953-1955. Ed. Peter G.

Boyle. Chapel Hill: Univ. of North Carolina Press.

(Chill and Eisenhower 1990)

 

 

مصاحبه های منتشر شده
Bellor, Raymond. 1979. Alternation, segmentation, Hypnosis:

Interview with Raymond Bellour. By Janet Bergstrom.

Camera Obscura(3-4):89-94.

(Bellor 1979)

 

 

مصاحبه های منتشر نشده
Hunt, Horace [pseudo.]. 1976. Interview by Ronald Schatz. Tape recording. May 16. Pennsylvania Historical and Museum Commission, Harrisburg.

(Hunt 1976)

 

 

پایان نامه ها و رساله ها
Schwarz, G. J. 2000. Multi-wavelength analyses of classical carbon-oxygen novae(outbursts, binary stars). phD diss.,

Arizona State Univ.

(Schwarz 2000)

 

 

مدارک پیوسته با نویسنده مشخص
Evanston Public Library Board of Trustees. 2000. Evanston public library strategic plan, 2000-2010: A decade of outreach. Evanston public Library.

http://www.epl.org/library/straregic-plan-00.html

(accessed July 18,2002).

(Evanston Public Library Board of Trustees 2000)

 

 

مدارک پیوسته با نویسنده مشخص
Federation of American Scientists. 2000. Resolution comparison. Reading license plates and headlines.

http://www.fas.org/irp/imint/resolve5.htm

(accessed July 18,2000).

(Federation of American Scientists 2000

 

لیست مطالب آموزش سایت پژوهه