پژوهه ابزارها و وسایل فیش بردارى - پژوهه
ابزارها و وسایل فیش بردارى

✅برگه یادداشت (که شرح آن در مشخصات فیش گذشت)

✅برگه دان

✅برگه راهنما
هر برگه دان در بردارنده فیش هاى بسیارى است که همگى آن ها داراى یک عنوان وموضوع (عام) است. براى نشان دادن موضوعات عام و جدا کردن برگه دان ها از یکدیگر از (برگه راهنما) استفاده مى شود که نشان دهنده موضوع (عام) هر برگه دان خواهد بود.

مثلاً موضوع کلى اخلاق داراى موضوعات عامى از قبیل توبه تواضع حسد غیبت و …است که این موضوعات عام روى برگه دان مربوط به خود قرار مى گیرند ونوشته مى شوند. و همچنین براى چند موضوع عام که داراى یک موضوع کلى هستند یک برگه راهنماى (موضوع کلى) از قبیل اخلاق فقه تاریخ فیزیک شیمى و … در نظر گرفته مى شود که توضیخ بیش تر آن درمراحل فیش بردارى خواهد آمد.
مورد دیگر استفاده از برگه ٌ راهنما ـ در صورت نیاز ـ روى فیش هاى داخل برگه دان هاست. چون هر موضوع  (عامى) داراى موضوعات (خاصى) است براى نشان دادن و جدا کردن موضوعات خاص موجود در هر برگه دانى از برگه راهنما استفاده مى شود که مى توان آن را در قسمت بالاى نخستین فیش هر موضوع خاصى چسباند و یا منگنه کرد و موضوعات خاص هر برگه دانى را از یکدیگر جدا ساخت تا تشخیص وبازیابى آن ها آسان گردد.مثلاً موضوع عامى مانند (توبه) داراى موضوعات خاصى از قبیل (تعریف توبه) (اقسام توبه) (اثرات توبه) و … است که همگیِ آن ها در برگه دان (توبه) قرار مى گیرند و به وسیله برگه راهنما از یکدیگر جدا مى شوند.
نمونه اى از برگه هاى راهنماى موضوع (کلى) و موضوعات (عامِ) مربوط به آن به شکل زیر است:
برگه راهنماى موضوع کلى (ادبیات)
برگه راهنماى موضوع عام (غیبت)
برگه راهنماى موضوع عام (توبه)
برگه راهنماى موضوع کلى (اخلاق)
برگه هاى راهنماى موضوعات عام را مى توان مانند شکل زیر در قسمت جلو یا کنار و یا روى برگه دان نیز قرار داد:

دفترفهرست راهنما
چون به مرور زمان بر مطالعات و تحقیقات انسان و در نتیجه بر تعداد موضوعات (عامِ) تحقیق افزوده خواهد شد بنابر این باید فهرست کاملى از آن ها را در دفترى یادداشت کرد تا از موضوعات مطالعه شده ومورد تحقیق خود آگاه شد و براى بازیابى آن ها با مشکلى روبه رو نشد و از دو باره کاریِ بیهوده نیز خوددارى کرد.
چون هر کدام از موضوعات (عام) درمحدوده موضوع کلى و علم خاصى قرار مى گیرند مثلاً موضوعات عام (توحید) و (معاد) در موضوع کلى (کلام و عقاید) و موضوعات عام (اخلاص) و (توبه) در موضوع کلى(اخلاق) و موضوعات عام(نماز) و (روزه) در موضوع کلى(فقه) جاى مى گیرند بدین منظور هر بخش از دفتر را که شامل چندین صفحه است به هر کدام از این موضوعات کلى اختصاص داده
برگه راهنمایى که نام آن موضوع کلى و کُد مربوطه اش روى آن نوشته شده در کنار صفحه اول هر بخش قرار داده مى شود و سپس اسامى موضوعات عام آن موضوع کلى همراه با کد معیّنى که براى هر کدامشان در نظر گرفته شده است و توضیح آن در قسمت(کد گذارى) خواهد آمد در آن صفحه ها ثبت مى گردد.