پژوهه آیا بین مجلات از نظر گرایش به مقالات کمی و کیفی تفاوتی است؟ - پژوهه
آیا بین مجلات از نظر گرایش به مقالات کمی و کیفی تفاوتی است؟

بله! در هر رشته ای، مجلاتی هستند که گرایش بیشتری به مقالات کمی دارند و بعضی ها هستند که گرایش بیشتری به مقالات کیفی دارند. اما! به مرور مجلات خوب سعی می کنند که هر دو دسته از روش های تحقیق را بپذیرند. مثلا در رشته مدیریت، مجله ای هست به نام Administrative Science Quarterly که به سختی می توان در آن مقاله کمی پیدا کرد. اما مجله ای هست به نام Organization Studies که گرایش زیادی به مقالات کیفی دارد. و بالاخره مجله ای هست با عنوان Organization Science که به یک اندازه به مقالات کمی و کیفی گرایش دارد. توصیه می شود که مقاله کمی خود را به مجلاتی که گرایش کیفی دارند ارسال نکنیم و برعکس!

 

چگونه بفهمیم که یک مجله گرایش کمی دارد یا کیفی؟

 
اکثر مجلات برای اینکه نشان دهند که به روی انواع تحقیق ها باز هستند، معمولا در وب سایتشان می نویسند که هر  دو دسته تحقیق را قبول می کنند، چه کمی و چه کیفی! اما به این نباید اعتماد کرد. بهترین کار این است که مقالات دو سه سال اخیر مجله را نگاه کنیم و ببینیم که عمدتا کمی هستند یا کیفی. البته دقت کنید که به صورت کلی، سهم مقالات کمی بیشتر از مقالات کیفی است. یعنی مثلا حتی در مجلاتی که خیلی هم گرایش به روش تحقیق کیفی دارند، شاید بیش از نیمی از مقالات کمی باشند. به همین خاطر همیشه باید این را نسبت به سایر مجلات مقایسه کنیم. مثلا در نکته قبلی گفتیم که درصد مقالات کیفی در مجله ای مانند Administrative Science Quarterly که گرایش کمی دارد کمتر از ۵ درصد است، در  مجله ای که حالت متوازن دارد مثل Organization Science حدود ۲۰ درصد است و در مجله ای مانند Organization Studies که گرایش کیفی دارد مثلا  در حدود کمی بالای ۵۰ درصد می باشد.