پژوهه آیا اهمیتی دارد که چه مقدار از اثر، کپی می‌شود؟ - پژوهه
آیا اهمیتی دارد که چه مقدار از اثر، کپی می‌شود؟

اگر بخش بسیار کوچکی هم از کار فرد دیگری کپی شود، باز هم دزدی به حساب می‌آید. به طور خلاصه دزدی، دزدی است؛ چه یک جمله باشد چه یک فصل از یک کتاب. با این حال، شدت مجازات ممکن است برای دزدی‌های کوچک نسبت به دزدی‌های بزرگ‌ تفاوت داشته باشد.