پژوهه آيا چاپ يك مقاله در دو مجله ايراني وخارجي ممكن است؟ - پژوهه
آيا چاپ يك مقاله در دو مجله ايراني وخارجي ممكن است؟

به هيچ وجه نبايد يك مقاله را تواما در يك مجله خارجي و يك مجله ايراني كه اندكس مي‌شوند چاپ كرد، حتي اگر آن مجله به زبان فارسي باشد.

درصورتي كه پژوهشگر تمايل دارد مقاله خود را در يك مجله داخلي نيز منتشر نمايد، مي تواند يك مجله فارسي (و نه انگليسي) را كه در نمايه‌هايي همچون SCI ، ايندكس مديكوس و اكسرپتا مديكا اندكس نمي شود، برگزيند.