پژوهه آرشیو مهمترین مطالب آموزشی سایت - پژوهه
آرشیو مهمترین مطالب آموزشی سایت

کارگاه آموزش مقاله نویسی در ۲۵ گام

انواع مقاله علمی

۷ نکته طلایی در انتخاب عنوان مقاله

نکات تکمیلی در انتخاب عنوان مقاله

ساخت و صورت بندی اجزای مقاله ISI

مقدمه در مقاله ISI

مواد و روش ها در مقاله ISI

یافته ها در مقاله ISI

بحث و نتیجه گیری در مقاله ISI

چگونه مقاله ISI را خواندنی تر بنویسیم؟!

مسئولیت نویسندگان مقاله

ترتیب اسامی نویسندگان در مقاله علمی

امتیاز مقاله چگونه بین نویسندگان تقسیم می شود؟

ملاک های محتوایی مقاله نویسی

ساختار مشترک مقالات علمی

ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش میدانی

ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش توصیفی

اصول نگارش مقاله و پایان نامه

نکات مهم در رفرنس دهی و ارجاعات

سبک رفرنس دهی شیکاگو با مثال های دقیق

ارجاع دهی منابع لاتین به روش شیکاگو

سبک رفرنس دهی APA با مثال های کاربردی

بیان مسئله و اجزای آن

آموزش جامع فیش برداری

محتوای فصل اول پایان نامه

محتوای فصل دوم پایان نامه

اصول نگارش مقدمه پایان نامه

۱۰ سوال اساسی در مورد بیان مسئله

یک نمونه بیان مسئله

در پروپوزال اهداف تحقیق را چگونه بنویسیم؟!

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش را چگونه بنویسیم؟!

راهنماي عملي طرح سوال پژوهش

راهنمای عملی تنظیم فرضیات پژوهش

مثال های عملی برای تنظیم فرضیه

آموزش چکیده نویسی و مقدمه نویسی با مثال و نمونه

انواع متغیر و روابط بین آنها

انواع مقیاس اندازه گیری متغیرهاMeasurement Scales
انواع روش تحقیق

انواع روش تحقیق در علوم انسانی

همه چیز درباره روش تحقیق کمی و کیفی

همه چیز درباره روش مصاحبه

مراحل تدوين و اجراي تحقيق با روش مصاحبه

روایی یا اعتبارسازی (Validity or Credibility)

پایایی یا اعتماد و اطمینان سازی (Dependability or Reliability)

روایی و اعتبـارات داخـلي و خارجـي هر تحـقيقInternal and External Validity

مقیاس های سنجش نگرش

روش تهیه پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت

 
مفاهیم و کلیات جامعه و نمونه در روش تحقیق

نمونه گیری چیست؟

انواع نمونه گیری

فرمول های نمونه گیری

معرفی مهمترین پایگاه های اطلاعات علمی فارسی

معرفی مهمترین پایگاه های اطلاعات علمی لاتین در رشته های مختلف

معرفی مهمترین پایگاه های دریافت پروپوزال و پایان نامه لاتین در رشته های مختلف